Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.neejandertaal.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door de GCV Neejandertaal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van de Belgische wetgeving.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neejandertaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Neejandertaal.

Neejandertaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van de rpg-tool ten aanzien van het auteursrecht. Zo is het verboden teksten van derden waarop auteursrecht berust op deze site, al of niet aangepast, te publiceren op deze website. Genoemde aansprakelijk valt volledig ten laste van de uitvoerder. Neejandertaal behoudt zich het recht toe zelf vastgestelde overtredingen te melden aan de bevoegde instanties en betreffende teksten te verwijderen, zonder dat hiertegen protest kan worden aangetekend.